کتاب دانشگاهی فیزیک هسته ای tagged posts

کتاب دانشگاهی

نویسنده کتاب “در همه گیر سکوت” گفت: “در حوزه ادبیات پایدار کتاب دانشگاهی، خواه انقلابی باشد یا دفاع مقدس ، رویکرد ما بیشتر به خاطرات و مستندهاست که معلوم می شود درست است زیرا از اینها دور نیستیم. دارندگان حافظه و حافظه می توانند این زمینه را کنترل کنند. ” .
خاطرات و مستندهای حوزه دفاع مقدس از رمان پیشی گرفت
کتاب “در همه گیر سکوت” شامل مستندی از زندگی شهید عباس ورامینی است که توسط 27 نشریه بعثت منتشر شده است...

Read More