فایل صوتی کتاب cafe creme 1 tagged posts

کتاب صوتی

از سه سال پیش ، ما به سمت چاپ دیجیتال و نسخه های دسکتاپ برای انتشار کتاب های خود حرکت کرده ایم.” او از این روش چاپ بیرون آمد و ذخیره سازی کتاب صوتی به صفر رسید.

وی ادامه داد: این شیوه انتشار کتاب باعث ویرایش کتاب صوتی و تنوع آن بیشتر شده است. از آنجا که کتاب های ما در حوزه قوانین و مقررات هستند ، مانند کتاب های علمی نیستند که هر سه یا چهار سال یکبار ویرایش می شوند. اما بعضی اوقات مجبور می شویم هر شش ماه یکبار کتابها را دوباره ویرایش کنیم.

رونا با اشا...

Read More