روش های اصلی برای تشخیص مارها

ابن تورانشاه پنجمین پادشاه از سلسله سلجوقیان کرمان است. طولی نکشید که شاه به شدت مضطرب شد و وقتی از جای خود بلند شد، زنان در اتاق تاریک فریاد زدند که می خواهند او را بکشند و این کار را تکرار کردند تا پرده ها کشیده شد و نور روشن شد. و نمایش متوقف شد. …

ادامه مطلب