1-در سال می میرد و پس از در یافت گیاهی شبیه شاهبلوط هندی استخر

1-year-old boy که بی توجه بود پس از خروج از استخر در هفته گذشته درگذشت در روز دوشنبه به گفته مقامات.

در جولای 19, پسر منتقل شد به بیمارستان در شرایط بحرانی پس از او بیرون کشیده و استخر در Westpark محله گیاهی شبیه شاهبلوط هندی.

وقتی که گیاهی شبیه شاهبلوط هندی آتش پرسنل وارد خانواده شد انجام CPR در کودک است. معلوم نیست چه مدت کودک در استخر بود که نه حصار با توجه به آتش سروان. تامی تیلور.

پسر شده اند که 2 ساله در چند روز و با توجه به دانا رسی سخنگوی گیاهی شبیه شاهبلوط هندی ،

رسیدن به خبرنگار در Audrey.Jensen@arizonarepublic.com و یا در توییتر @Audreyj101.