نقش والدین در تربیت کودکان مسئول

آن شراب طهور که شنیدهای بهشتیان را میخورانند، میکدهاش کربلاست و خراباتیانش این مستانند که اینچنین بیسرودست و پا افتادهاند. هر چه نقش پدر و مادر کمرنگ تر می شود نقش دیگران بخش اعظم می شود نکته مهمی هست که فدایی به آن اشاره و خاطرنشان کرد: همانطور که بچه از خانواده به جامعه تبارک تر یعنی اجتماع پا می گذارد این رهبران اخلاقی جامعه میباشند که مربی او قرار می گیرند و به شکل مستقیم یا غیر مستقیم هادی او خواهند بود؛ به عنوان مثال برای یک پسر، رفتارهای یک فوتبالیست ممکن است الگو قرار گیرد به این ترتیب درصورتیکه ورزشکاران مطرح رفتارهای مطلوب داشته باشند به طور حتم روی نوباوه و نوجوان هم نقش کودکی یوزارسیف تاثیر می گذارند. در همین رهگذر، هر یک از آزادمردان و شیر زنان عاشورا، به سهم خود بر اعتلا و سربلندی همین حماسه افزودند ولی کربلا از حماسه کودکانی که در همین مسافرت جاودانه، نیز پای ایثارگران و جانبازان عاشورا، چکامه حضور سرودند، خاطرهها بر لوح سینه دارد. درکنارمحیط اجتماعی است. والدین به برهان نفوذ بر فرزندان، می بایست از طریق های مطلوب درپرورش مذهبی، ساخت انس دینی، عادات دینی، معرفت فقهی تمام تلاش خویش را بکنند تا تربیت کودکان، نوجوانان و جوانان به نتیجه ي مورد لحاظ برسد. شخص مورد حیث می بایست تغییر‌و تحول ایجاد شده را در دوران مقرر حدس بزند این عمل می تواند به شکل گروهی هم انجام شود به همین ترتیب که نوباوه ها رو به دیوار می ایستند و تغییر و تحول تولید می شود و بعد هر کدام از نوپا ها زودتر تغییر‌و تحول تولید شده را حدس بزند موفق بازی است. پزشک فربد فدایی روز یکشنبه در گفت وگو اساسی خبرنگار حوزه زنان و خانواده ایرنا، اهمیت ابلاغ به این که پدر و مادر اولیه آموزگاران کودکان و نوجوانان میباشند و اکثری از رفتارهایی که به صورت آگاهانه یا غیرارادی می آموزند از طریق والدین آموخته می شود، خاطرنشان کرد: به طور معمول، انسان چیزی را که مهم دیده می بیند خوب تر می آموزد تا آنکه صرفا بشنود در واقعیت آنچه که کار می شود از آنچه گفته می شود برای نوباوه اثر گذاری بیشتری دارد. خوب تر دید از راه و روش صحیح و اظهار همدردی وارد شود و وانمود کند که گذشتهها را باید فراموش کرد. خوبتر میباشد خنجری به من و خنجری نیز به او بدهی تا دارای هم بجنگیم. مأموران گفتند: همین پدرت است. همین گونه بازی ها ممکن میباشد زیر تأثیر تماشای برخی فیلم ها و کارتون ها، رنگ و بوی خاصی پیدا کند. باشد، کودک مستضعف آن ها است. در همین نوشتار، ضمن پرداختن به نقش و اساسی تکریم نوباوه در تربیت وی، به بعضی شیوههایی که میتوان به تکریم کودکان پرداخت، نقش مشارکت کودکان برای زندگی و سازگاری اشاره شده است. 12) رضویان، احسان (1378) شهر کودک. 17) ضیایی، عهدوپیمان و واله، مونا (1392) شهر کودکانه، تهران: انتشارات تیسا.