لوازم آرایشی – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

به این دلیل، مسئلة رئیس و سامان تن براساس معیارهای زیبایی دنیای مدرن برای زنان مضاعف جدی­تر از مردان است. مسئلة رابطه فی مابین بدن و هویت و یا این که بدن و منابع اقتدار در باب زنان برجسته­تر است، زیرا زنان اغلب براساس ویژگی­های جسمانیشان قضاوت میگردند و نگاه آنها به بدنشان رابطة مستقیمی اهمیت انتظارات اجتماعی دارد و هنجارهای اجتماعی بر جذابیت جسمانی زنان تأکید بیشتری دارند. در دنیای مدرن، خیال هر کس از تن خویش و جایگاهی که برای آن قائل است، و هم تعاریفی که از بدن ایده­آل و یا حتی سلامت می­شود، ناشی از گفتمانها یا ایدئولوژیهای غالبی است که این جایگاه را مشخص و معلوم و تعریف و تمجید می­کنند. اگر‌چه ترویج و رونق آرایشگاهها و شانس زنان به آراستن موها، بدن و شکل پس از کشف عفاف شدت گرفت، ولی از سال های ابتدایی حکومت پهلوی کموبیش در نشریات به اعلانهایی در باب افتتاح آرایشگاهها ا اثاثیه آرایشی اورجینال در شیراز برمیخوریم. نکتة بعدی در امر سامان بدن زنانه، رابطه آن اهمیت ساختار اقتدار در جوامع متفاوت است. در حاکمیت­های ایدئولوژیک بدن زنانه و چگونگی سامان آن رابطه نزدیکی اساسی هویت ملی، هویت اسلامی، مدرنیزاسیون، بنیادگرایی و حتی فرایند ساخت دولت ـ ملتها دارااست و ارزش­های ایدئولوژیک حاکمیت، سوای دخالت زنان، بر بدن آن‌ها اجبار میشود. در پایان هم بیان می کند چطور حتی از مانکنهای پاریسی جلوتر زدهایم؟ عاقبت گیری: در جمع نتایج پیشنهاد می نماید باتوجه به این که مطالعات نشان می دهد نانو ذرات بنتونیت اهمیت سمیت قلیل و یا فارغ از سمیت می باشند، استنشاق نانو ذرات بنتونیت در غلظت های کم تاثیری بر بر روی میزان MDA و TAC ندارند. حساس دقت به این‌که مواد نانو مقیاس از گزاره ذرات نانو ذرات بنتونیت میتوانند اثرات تحمیلی ای بر سلامتی انسان داشته باشند. پس از اواسط دهۀ سی خورشیدی نشریهها در جلب اعتنا زنها به تن و آرایش و پوشش نقش مهمی داشتند. همینطور زخم به بافت ریه در مدت زمانه مواجهه زیر به رخ خفیف و اصلی ارتقا مدت زمانه مواجهه شدت و میزان آسیب های وارده به ریه ارتقاء می یابند.