سولفات پتاسیم چیست؟

سولفات پتاسیم به عنوان ماده ای مغذی در هر مرحله از پرورش گیاه قابل استعمال است و علاوه بر تامین پتاسیم به طور همزمان نیازهای گیاه به سولفات را تا حد گزینه نیاز تامین می کند. متخصصین توصیه می­کنند که همین ماده در دوزهای متفاوت گزینه استفاده قرار گیرد. وی ادامه داد: از آنجا که برای ساخت سولفات آمونیوم نیاز به اسید سولفوریک بود واحد ۵۰ هزار تنی اسید سولفوریک احداث شد که در سال ۹۴ به ساخت رسید. وی اهمیت تاکید بر این که هم اکنون برای او‌لین بار تکنولوژی تولید واحد پلی آلومینیوم کلراید وارد کشور میشود بیشتر کرد: در طرح نو از ۵۰ هزار تن اسیدکلریدریک مازاد ۲۵ هزار بدن به پلیآمونیوم کلراید تبدیل میگردد و برای ۲۵ هزار تن بعدی نیز برنامه جدید در دست می باشد و در حیث داریم قبل از پایان امسال پروژه را آغاز نماییم و پیش بینی می‌گردد عملیات آن در ۲۴ ماه به انتها برسد. وی حیاتی اشاره به این‌که ارومیه به طراوت در راستای ارتقا و تنوع تولید، در تولید انواع گوناگون کود متمرکز شده افزود: در همین زمینه در سه ماه اخیر واحد ساخت سولفات پتاسیم ارومیه راهاندازی شده که براساس آن ۴۰ هزار تن در سال سولفات پتاسیم ساخت می شود و به همین ترتیب بزرگترین تولیدکننده این متاع در میهن است. از انجا که بعضا این کودها اصلی شاخص نمک بالا هستند هنگام به کارگیری برای محلولپاشی درختان جوانه دار و یا این که بسترهای جوانه زنی دقت اضطراری را بکار ببرید تا دچار ضرر و زیان نگردید. چرا خرید سولو پتاس یا این که به عبارتی سولوپتاس از اصلی متعددی در کشاورزی برخوردار است؟ همین مجتمع یک‌سری واحد تازه را نیز امسال به بهرهبرداری رساند و تعدادی طرح تکمیلی در دست دارااست که مدیرعامل پتروشیمیارومیه طی گفتوگویی حیاتی «دنیایاقتصاد» به تشریح آنان پرداخته است. یک عدد دیگر از آثار بارز تنش شوری، تجمع یونهای سدیم و کلر در بافت گیاهان ساکن در خاکهایی کلیدی غلظت فراوان سدیم کلرید هست که تعادل تغذیهای را از در میان می‌برد و جذب بیش ازحد آنها خلل فیزیولوژیک شدید را سبب میگردد (James et al., 2011). در مدت آغاز تنش شوری و توسعة آن در گیاه، همة فرایندهای اصلی و بعضا از ساختارهای سلولی مثل غشاهای زیستی جراحت میبینند (Parida and Das, 2005; Gupta and Huang, 2014)؛ براین اساس برای نگهداری تعادل یونی در واکوئل و سیتوپلاسم، ترکیباتی اهمیت وزن مولکولی قلیل شامل قندهایی مانند گلوکز، فروکتوز، ساکارز و فروکتان و چند از ترکیبات نیتروژنی مانند آمیدها، پلیآمینها، پروتئینها، پرولین و گلایسین بتائین انباشته میشوند (Parida and Das, 2005; Mosleh Arani et al., 2018). شوری رشد انگور را کاهش می دهد و بر شتاب فتوسنتز، سوق دهی روزنهای، تعادل عناصر غذایی در اندامهای گوناگون و کارایی این گیاه تأثیر میگذارد (Walker et al., 2004). آب پاشی بوتههای انگور اساسی آب شادی ضمن کاهش نمو حبهها، پرورش و کارایی همین گیاه را بهطور معنیداری کمتر داد (Walker et al., 2004). در بررسی تغییرپذیری عناصر غذایی، ویژگیهای رشدی و فیزیولوژیک در چندرقم و دورگة بینگونهای انگور در شرایط تنش شوری ناشی از سدیم کلرید؛ مقدار رشد، وزن خشک ریشه و ساقه و محتوای نسبی آب دارای ارتقاء شوری کمتر یافت؛ اما میزان پرولین و قندهای محلول ارتقاء یافت (Doulati Baneh, 2016). همچنین سرعت فتوسنتز، هدایت روزنهای و میزان تعرق در ارقام انگور ریشبابا، صاحبی (Bybordi, 2012)، سلطانی و فخری (Amiri et al., 2014) در تنش شوری کمتر یافت. برای توضیحات عمده در ادامه مقاله با ما در نشریه جهان شیمی فیزیک همپا باشید. به طوری که حالا علاوه بر اینکه به جهت مصرف سولفات آمونیوم خویش اسید سولفوریک دارد، بلکه اسید سولفوریک عمده پتروشیمیها را نیز تامین میکند. در تیمار کاربرد 200 کیلوگرم در هکتار پتاسیم بیشترین شاخص برداشت جو حاصل شد (1/36 درصد) که مهم عدم کاربرد کود پتاسیم شاخص برداشت به 32 درصد کاهش یافت. برای افرادی که هر مدل نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همینطور هدایت در گزینه چگونگی به کارگیری از سولفات پتاسیم تولید ، شما احتمال دارد می توانید اهمیت ما در ورقه وب تماس بگیرید.