رزین تزئینی به نام رزین دکوراتیو نیز شناخته میشود

رزین کاج برای درزگیری قایقها، مومیایی کردن اجساد، ظروف خوراک و مصارف دیگر به کار گیری شده رزین تبادل کاتیونی است. رزینهای پلی استر غیر اشباع بطور گسترده در سراسر جهان به کار گیری می شوند. ناچیز کردن وابستگی صنایع کامپوزیتهای پلیمری به نفت، مهم کاربری رزینهای طبیعی قابلیت پذیر است. یک سری از گیاهان دیگر نیز رزین ساخت می نمایند و این مواد هزاران سال می باشد که مورد به کار گیری بشر قرار گرفته است. زنجیر کلیدی پلیمری این رزین کلیدی اتصالات استری می باشد که از واکنش تراکمی یک مخلوط الکلی چندین عاملی و یک اسید تعدادی دلیلی نظیر گلیکول و اسید فوماریک تهیه و تنظیم میشود. در حالت مناسب واکنش، مجموعه اپوکسی میتواند حیاتی اسیدها، انیدرید اسیدها، آمینها و الکل واکنش تراکمی به ملازم جابجایی هیدروژن به مجموعه اتیلن اکسید، بدهد. سطح های سوراخ یا جاذب به جهت عمل با رزین اپوکسی مطلوب نیستند. مثل پوشش اپوکسی دیواررزین اپوکسی به علت شفافیت هم برای مصارف صنعتی و هم برای ایجاد وسایل تزیینی به کار گرفته می شوند. رزین اپوکسی بر پایه نوولاک : اپوکسی نوولاک نیز گونه دیگری از رزین های اپوکسی می باشد که بر پایه نوولاک های فنل فرمالدئید بنا شده اند. واحد اپوکسی مهم اعتنا به میزان تقاضای صنایع متعدد داخلی و همینطور کاربری و منزلت ویژه رزین¬های اپوکسی اصلی ساخت بیش از 100 دسته فرآورده بر مبنا رزینهای اپوکسی علاوه بر تامین نیاز دائمی بیش از 600 واحد صنعتی در مرحله مرزو بوم در بیش از 400 پروژه ملی در راستا پوشش های محافظتی بر پایه رزین¬های اپوکسی حضوری چشمگیر و ارزنده داشته است. عمده رزینهای اپوکسی موجود در عالم به صورت دو جزئی هستند یعنی شالوده رزینی و هاردنر که باید باهم به نسبت مشخص و معلوم ترکیب شوند. پلی استر غیر اشباع با استایرن ترکیب میشود و میتواند از طریق پیوندهای دوگانه موجود در هر دو جزء، شبکهای شود. شالوده و مبنا رزین اپوکسی، رزین می باشد که مهم نسبت مشخصی هاردنر یا همان طاقت فرسا کننده اساسی کلیه مخلوط میکنند. بر مبنا بیس فنل F : رزین اپوکسی مضاعف کلیدی دیگر، اپوکسی بر پایه بیس فنل F است. ساختار شیمیایی رزینهای اپوکسی شامل دو بخش اپوکسی و هاردنر میباشد. در فعالیت متاع واکنش بیس-فنل A و اپی کلروهیدرین اکثر اوقات رزینهای اپوکسی متداول را تشکیل میدهند. بها رزین رقیق کره ای LV50 به نسبت رزین های اپوکسی اهل ایران اندکی بالاتر هست ولی عدم وجود زردی، خرید کردن رزین کره ای را برای کاربران رزین تزیینی، توجیه می کند. بها رزین اپوکسی از دیگر رزینها گرانتر است. کاربرد هاردنر پلی آمید و رزین اپوکسی چیست ؟ در مورد کاربرد الیاف شیشه به ملازم رزین پلی استر بایستی از ژل کوت مطلوب استعمال کرد تا از رخنه رطوبت به فصل مشترک الیاف و رزین خودداری شود. بعضی از اینها صرفا در رخ مایع خویش کاربرد دارند. ویژگی شناسه همین رزینها دارا بودن بیش از یک گروه epoxy در ساختار مولکولی است. در اینجا عمده به بررسی وب سایت رزین های تبادل یونی در تصفیه آب.